Sakramenty święte – Parafia Łekno
Chrzest
Aby załatwić wszelkie formalności związane z chrztem, należy zgłosić się w godzinach urzędowania do biura parafialnego.

Data chrztu:
 • w naszej parafii sakramentu chrztu udziela się w każdą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 11:30. W szczególnych przypadkach istnieje oczywiście możliwość ustalenia innego dnia.
Potrzebne dokumenty:
 • akt urodzenia dziecka (może być odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub odbył się nie w naszej parafii),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (więcej informacji nt. chrzestnych niżej).

Nauka przed chrztem:
 • rodzice i chrzestni są zobowiązani do odbycia nauki przed chrztem. Zazwyczaj odbywa się ona w soboty w godzinach otwarcia biura parafialnego (10.00-12.00),
 • jeśli data chrztu przewidziana jest na inny dzień, naukę ustala się indywidualnie.
Rodzice chrzestni:
Kto może zostać rodzicem chrzestnym ?
 • na początku należy od razu stwierdzić, że nie każdy może być chrzestnym;
 • warto pamiętać, że najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych nie może być jedynie:
 • pokrewieństwo,
 • znajomość, przyjaźń.
 • najważniejszym kryterium jest zawsze stosunek do wiary
 • Osoba, która ma zostać rodzicem chrzestnym musi spełniać pewne specyficzne wymagania. Nie każdy je spełnia, a co za tym idzie, nie każdy może zostać chrzestnym.
Kodeks Prawa Kanonicznego wymagania dla rodziców chrzestnych określa w sposób następujący:
Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Zwróćmy szczególną uwagę na pkt. 3. Mówi się w nim o życiu zgodnym z wiarą. Wynika z niego, że rodzicem chrzestnym nie może zostać np: osoba niepraktykująca lub żyjąca w związku niesakramentalnym. Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą.

Osoby wybrane przez nas na rodziców chrzestnych, które nie są mieszkańcami naszej parafii, muszą zgłosić się do swojego Księdza Proboszcza, aby uzyskać specjalne zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję (patrz: POTRZEBNE DOKUMENTY).
Komunia Święta
Przygotowanie do sakramentu I Spowiedzi i I Komunii Świętej trwa cały rok. Obejmuje ono uczestnictwo w:
 • Eucharystii niedzielnej,
 • nabożeństwach okresowych (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa),
 • katechezie szkolnej.
Rodzice dzieci komunijnych spotykają się raz w miesiącu, by wysłuchać konferencji dotyczącej przeżywania wiary oraz tego w jaki sposób przeżyć czas I Komunii Świętej, prowadzonej przez animatorów.

________________________________________
Podstawowe informacje: Akt chrztu dziecka trzeba oddać do końca stycznia (jeśli dziecko jest ochrzczone poza parafią św. Jana Chrzciciela), gdy w naszej parafii to wystarczy przynieść kartkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko dziecka oraz datę chrztu św.

Do komunii należy kupić dziecku: różaniec, książeczkę, świecę, medalik.

Dzieci powinny potrafić wykonać znak krzyża i znać następujące modlitwy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo", "Chwała Ojcu", "10 przykazań Bożych" oraz formułę spowiedzi św., którą rodzice otrzymają podczas spotkania w kościele. Prosimy o zakupienie dzieciom książeczek do nabożeństwa. Pozwólmy, aby dziecko samo sobie taką książeczkę wybrało, tak by jemu podobała, a przez to była często wykorzystywana.
Bierzmowanie
Zgodnie z zarządzeniem biskupa, przygotowanie do bierzmowania w naszej diecezji trwa trzy lata. Rozpoczyna się w VII szkoły podstawowej i kończy się przyjęciem sakramentu w I klasie szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci, którzy rozpoczęli przygotowanie do przyjęcia Sakramentu, mają następujące obowiązki:
 • raz w miesiącu spotkanie ogólne w niedzielę (zawsze II Niedziela miesiąca, Msza św. o godz. 11:30 i po niej dalszy ciąg spotkania),
 • raz w miesiącu spotkanie w małej grupie z animatorem (terminy spotkań ustala grupa z animatorem - zostaną podane poniżej),
 • regularne uczestniczenie w podstawowych praktykach religijnych (chodzi oczywiście o Mszę św. niedzielną i nabożeństwa okresowe; jest też konieczność odnotowywania uczestnictwa w dzienniczku).
WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO
1. Imię i świadek bierzmowania.
II Polski Synod Plenarny w rozdziale „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” we wskazaniach i zaleceniach synodalnych w punkcie 113 rozporządza: „Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałości życia chrześcijańskiego. Chrzestny powinien być świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, zwłaszcza jeśli byliby to rodzice”. W związku z powyższym Biskup rozporządza, aby – stosując się do zaleceń Synodu – kandydat zachował imię chrzcielne (jeśli jest to imię świętego), a świadkiem, w miarę możliwości, był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
2. Zgodnie z praktyką stosowaną od 2013 r. w sakramencie bierzmowania, podczas namaszczenia krzyżmem, uczestniczą również rodzice (rodziny).
Małżeństwo
Narzeczonych, którzy chcieliby załatwić wszelkie formalności związane z sakramentem małżeństwa, zapraszam, w godzinach urzędowania, do biura parafialnego.
Potrzebne dokumenty:
 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny miał również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
Duszpasterstwo chorych
Odwiedziny chorych w ich domach są w każdą I sobotę miesiąca od godziny 9:00. Istnieje możliwość zgłaszania nowych chorych. Można to uczynić w biurze parafialnym lub dzwoniąc na numer telefonu (660 296 120).

W nagłych przypadkach, gdy potrzebny jest ksiądz z sakramentami do osoby umierającej, proszę dzwonić na numer telefonu podany wyżej.
Pogrzeb katolicki
Aby załatwić formalności związane z pogrzebem, należy dostarczyć do biura parafialnego następujące dokumenty:
 • akt zgonu,
 • jeśli zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty w domu czy w szpitalu zaświadczenie, np: od kapelana szpitala.

 • Zachęcamy, aby pomyśleć o formie pogrzebu z Mszą świętą z trumną w kościele. Jest to bardzo piękny sposób pożegnania osoby zmarłej. Każdy parafianin, który na co dzień uczęszczał do swojego kościoła parafialnego, ma prawo, aby wspólnota parafialna oddała mu tę ostatnią posługę rozpoczynając od centralnego miejsca w parafii, jakim jest nasz kościół.